ALGEMENE VOORWAARDEN INZICHT IN ORDE

DEEL A: ALGEMEEN


Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Gebruiker: Inzicht in orde, gevestigd te Hooglanderveen;

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die met gebruiker in een contractuele relatie staat of komt te staan;

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Deelnemer: een door opdrachtgever aangewezen (extra) deelnemer aan een programma;

Diensten: de door gebruiker aan opdrachtgever te leveren of geleverde diensten, zoals training en coaching;

Online-leertraject: de via een online toepassing uit het online-aanbod van gebruiker door een opdrachtgever geselecteerde cursus of training;

Overeenkomst: de overeenkomst voor de levering van diensten of koop van producten tussen gebruiker en opdrachtgever en alle verdere handelingen tussen gebruiker en opdrachtgever betreffende de verkoop en levering van diensten of producten, inclusief aanbiedingen en aanmeldprocedures, en inclusief de op overeenkomsten toepasselijke algemene voorwaarden;

Platform: het interactieve (video)platform van gebruiker dat onder andere toegankelijk is via https://leden.inzichtinorde.nl;

Programma: een door gebruiker aangeboden programma met verschillende onderdelen, zoals training- en/of coaching, die worden gegeven over een langere periode, zoals nader beschreven in het informatiemateriaal van gebruiker;

Trainingen: alle (online) trainingen, workshops en/of andere bijeenkomsten die door gebruiker worden verzorgd.


Artikel 2 – Toepasselijkheid en algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, in welke vorm of op welke wijze dan ook, van gebruiker en op alle met gebruiker gesloten overeenkomsten.

2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht. De overeengekomen afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.

3. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien schriftelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten van gebruiker. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de

bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde c.q. buiten toepassing verklaarde bepaling in acht worden genomen.

5. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij anders wordt overeengekomen.

6. Algemene voorwaarden die door opdrachtgever worden gehanteerd, zijn niet van toepassing tenzij hiermee schriftelijk door gebruiker is ingestemd.

7. Gebruiker behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen.

8. Gebruiker is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten, naar eigen inzicht, gebruik te maken van (diensten of producten van) derden. Ook in die situatie gelden deze algemene voorwaarden.

9. Inzake de communicatie tussen gebruiker en opdrachtgever wordt onder de term “schriftelijk” tevens verstaan elektronische communicatie. De elektronische bestanden van gebruiker gelden hierbij als een vermoeden van bewijs met betrekking tot de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie, e.e.a. voor zover de wet dat toelaat.


Artikel 3 - Offertes en overeenkomsten

1. Offertes en prijzen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Offertes en prijzen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever geuite wensen. De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten diensten.

2. De offerte geeft inzicht in de wijze waarop de prijs tot stand is gekomen; op basis van een uurtarief of op basis van een vaste overeengekomen prijs. Indien geen vaste prijs is overeengekomen worden de prijsfactoren (uurtarief, bestede tijd, eventuele inzet van materialen en/of apparaten, etc.) benoemd en wordt na afloop van de opdracht door gebruiker gespecificeerd hoeveel uren, materialen en/of apparaten zijn ingezet. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vergoedt opdrachtgever de voorbereidingskosten (waaronder de kosten van een intakegesprek) aan gebruiker in geval hij geen opdracht tot het verrichten van diensten verstrekt.

4. Afspraken en/of consulten met gebruiker kunnen door opdrachtgever tot 48 uur voor aanvang van de afspraak en/of het consult kosteloos worden geannuleerd. Wordt binnen die termijn geannuleerd, dan worden de volledige kosten bij opdrachtgever in rekening gebracht.

5. Afspraken, consulten en/of trainingen kunnen door gebruiker steeds worden geannuleerd in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid en/of andere omstandigheden die gebruiker verhinderen de opdracht uit te voeren. Annulering door gebruiker geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

6. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een opdrachtbevestiging door gebruiker, op welke wijze dan ook, aan opdrachtgever is overhandigd of indien opdrachtgever overduidelijk met de offerte instemt, dan wel toelaat dat met de uitvoering van de opdracht wordt begonnen.

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte vermelde prijs.

8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten diensten te wijzigen of uit te breiden, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Eventuele (financiële) consequenties van deze wijzigingen worden tussen partijen vastgelegd.

9. Opdrachtgever en gebruiker komen overeen dat, door gebruik te maken van elektronische communicatievormen, een geldige overeenkomst tot stand komt zodra aan de voorwaarde van 2.6 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van gebruiker gelden hierbij als een vermoeden van bewijs, e.e.a. voor zover de wet dat toelaat.

10. Informatie, mondelinge mededelingen, etc. m.b.t. te verrichten diensten die telefonisch of via elektronische weg worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Gebruiker garandeert echter niet dat alle prijzen, producten en/of diensten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn.

11. Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten binden gebruiker niet.

12. In offertes, opdrachtbevestigingen of overeenkomsten genoemde tijden en termijnen hebben te gelden als indicatie. Opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen. Indien naar het oordeel van opdrachtgever sprake is van een fatale termijn, dient dat uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

13. Gebruiker is bij de uitvoering van de overeenkomst vrij te bepalen op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd.


Artikel 4 - Prijzen

1. Alle prijzen zijn in Euro's en exclusief BTW en inclusief eventuele in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te maken kosten, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

2. Opdrachtgever is de prijs verschuldigd die gebruiker in haar offerte of opdrachtbevestiging aan hem heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na totstandkoming van de overeenkomst door gebruiker worden gecorrigeerd.

3. Alle prijswijzigingen die voortvloeien uit de wet, CAO of andere van overheidswege geldende bepaling, worden doorberekend aan opdrachtgever.

4. Indien gebruiker en opdrachtgever overeengekomen zijn dat gebruiker ten behoeve van opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt haar prijzen, dan is gebruiker gerechtigd om met onmiddellijke ingang de nieuw geldende prijzen door te berekenen aan opdrachtgever.


Artikel 5 - Betaling

1. Gebruiker zendt opdrachtgever facturen voor de door haar geleverde diensten en producten of – in het geval van overeengekomen vooruitbetaling – nog te leveren diensten en producten. Gebruiker is gerechtigd facturen elektronisch te verzenden naar het door opdrachtgever daartoe aangegeven e-mailadres.

Indien producten online worden aangeschaft zal de vergoeding bij de overeenkomst direct betaald en gefactureerd worden. Mits anders te zijn overeengekomen. Met een 1-Click-Upsell kan de klant na betaling met één handeling akkoord geven voor een aankoop van een extra order. Het bedrag wordt per SEPA-incasso eenmalig automatisch afgeschreven van de bankrekening die gebruikt is bij de aankoop van de eerste order. De klant hoeft dus niet opnieuw gegevens in te vullen of nogmaals een betaling uit te voeren.

2. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Gebruiker is steeds gerechtigd de totale prijs van een opdracht in delen te factureren. Door het enkele verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim; een ingebrekestelling is niet nodig.

3. Bij niet (-tijdige) betaling door opdrachtgever is opdrachtgever vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen plaats te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande saldo een rente verschuldigd van 1,5 % per maand. Een deel van een maand geldt als volle maand.

4. Bezwaren tegen de inhoud of hoogte van facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

5. Ten laste van opdrachtgever komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die gebruiker als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens (betalings)verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 200,00 exclusief BTW.

6. Betalingen door opdrachtgever worden conform artikel 6:44 BW verwerkt. Betalingen komen eerst in mindering op de (buiten)gerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de reeds verschuldigde rente en tenslotte op de verschuldigde hoofdsom.

7. In het geval van niet-nakoming van de (betalings)verplichtingen door opdrachtgever, is gebruiker bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van diensten op te schorten tot het moment waarop opdrachtgever de (betalings)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten daaronder begrepen.

8. Opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, tenzij daarin in deze algemene voorwaarden is voorzien. Gebruiker heeft het recht al hetgeen zij, al dan niet opeisbaar, van opdrachtgever heeft te vorderen, te verrekenen.Artikel 6- Uitvoering van diensten

1. Opdrachtgever is gehouden alle door gebruiker verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is opdrachtgever gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig te verstrekken aan gebruiker.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan gebruiker verstrekte gegevens en informatie.

2. Indien gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door opdrachtgever te verstrekken informatie, kan opdrachtgever gebruiker niet aanspreken op het tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen, zolang opdrachtgever niet alle verlangde informatie heeft verstrekt. Eventuele kosten van (het verkrijgen van) deze informatie en/of vanwege de vertraging als gevolg van het niet tijdig beschikbaar zijn van deze informatie, zijn voor rekening van opdrachtgever.

3. Indien opdrachtgever constateert of redelijkerwijs kan constateren dat gebruiker in het verrichten van haar diensten is tekortgeschoten, dient hij dit direct aan gebruiker schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. Gebruiker zal in voorkomende gevallen door opdrachtgever een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van opdrachtgever tenzij er sprake is van aansprakelijkheid van gebruiker zoals bepaald in deze voorwaarden.

4. Overeenkomsten die tussen gebruiker en opdrachtgever worden gesloten, worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de overeenkomst anders voortvloeit of partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5. Overeenkomsten die tussen gebruiker en opdrachtgever worden gesloten en die betrekking hebben op het periodiek verrichten van diensten voor opdrachtgever, worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor de duur van één jaar.

6. Gebruiker heeft het recht om ieder jaar de prijs voor overeenkomsten zoals bedoeld in lid 5 te indexeren.

7. Een overeenkomst als bedoeld in lid 5 die is aangegaan voor bepaalde tijd, zal telkens stilzwijgend met dezelfde periode worden verlengd, tenzij één van partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden voorafgaande aan het einde van de (verlengde) contractstermijn.

8. Een overeenkomst als bedoeld in lid 5 die is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan door elk van partijen na goed zakelijk overleg en met opgaaf van redenen schriftelijk worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van minimaal drie kalendermaanden in acht dient te worden genomen.

9. Een opzegging dient steeds schriftelijk plaats te vinden.


Artikel 7- Onderzoek, reclame

1. De door gebruiker verrichte diensten worden geacht volledig te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door opdrachtgever indien door opdrachtgever niet binnen drie werkdagen na oplevering van de diensten gemotiveerd wordt aangegeven op welke onderdelen de verrichte diensten niet naar behoren zijn verricht c.q. opgeleverd.

2. Reclame dient steeds plaats te vinden binnen drie werkdagen na levering van de diensten. Het recht op reclame komt na die termijn te vervallen.


Artikel 8- Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door gebruiker aan opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde zaken, daaronder eventueel mede begrepen tekeningen, plannen, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van gebruiker totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomst(en) is nagekomen.


Artikel 9 - Garantie en aansprakelijkheid

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is er steeds sprake van een inspanningsverplichting van gebruiker jegens opdrachtgever. Er kan derhalve geen garantie worden gegeven m.b.t. het resultaat van de door gebruiker verrichte diensten.

2. Indien en voor zover er in het kader van de door gebruiker verrichte diensten zaken worden weggegooid, vernietigd of er anderszins een andere bestemming aan wordt gegeven, is steeds opdrachtgever daarvoor verantwoordelijk. Gebruiker adviseert slechts, doch neemt geen beslissingen.

3. De door gebruiker verstrekte adviezen zijn vrijblijvend en opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.

4. Gebruiker is niet gehouden tot vergoeding van schade aan opdrachtgever of derden, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.

5. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

6. Gebruiker erkent geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte, gevolg- of bedrijfsschade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving.

7. Indien gebruiker, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan is die vergoeding gemaximeerd tot het bedrag van de factuur m.b.t. de diensten waardoor de schade is veroorzaakt.

8. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van een met gebruiker gesloten overeenkomst tegen gebruiker doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat die schade en kosten voor rekening van opdrachtgever komen.

9. Een grond die aanleiding kan zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen veertien dagen nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij gebruiker schriftelijk te zijn gemeld, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.


Artikel 10 - Overmacht

1. In geval van overmacht is gebruiker niet gehouden haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van gebruiker onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt. Als een dergelijke omstandigheid gelden onder meer

ziekte / arbeidsongeschiktheid van gebruiker, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of -verbinding of van gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van medewerkers van gebruiker, niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

3. Indien een periode van overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder dat daardoor voor één der partijen een recht op schadevergoeding ontstaat.

4. Opdrachtgever is, behoudens het bepaalde in lid 3, niet bevoegd de overeenkomst wegens overmacht te beëindigen.


Artikel 11- Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst in verband met enige schade, hierdoor ontstaan.


Artikel 12 - Intellectuele eigendom

1. Opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen, tekeningen, plannen of andere uitingen m.b.t. de door gebruiker verrichte diensten berusten bij gebruiker of andere rechthebbenden.

2. Het is opdrachtgever verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld het verveelvoudigen van een ontwerp, tenzij met schriftelijke toestemming van gebruiker of andere rechthebbenden.

3. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden m.b.t. intellectuele eigendomsrechten op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn gebruikt.


Artikel 13- Opschorting en ontbinding

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: a. opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet (volledig) nakomt; b. aan gebruiker na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden haar goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen; c.

opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Gebruiker kan de overeenkomst ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk wordt of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Gebruiker kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien opdrachtgever al dan niet voorlopige surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, in staat van faillissement wordt of is verklaard, of indien de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd. Gebruiker zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

4. Gebruiker kan de overeenkomst ook op voormelde wijze met onmiddellijke ingang beëindigen indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het, om welke reden dan ook, niet mogelijk is het beoogde resultaat tot stand te brengen.

5. Bedragen die gebruiker heeft gefactureerd of nog zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging van de overeenkomst direct opeisbaar.

6. Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 5 dagen na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.


Artikel 14- Trainingen

1. Gebruiker behoudt zich het recht voor inschrijvingen voor trainingen zonder opgave van redenen te weigeren.

2. Gebruiker behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een incompany training af te lasten dan wel deelnemersgroepen samen te voegen. Gebruiker zal opdrachtgever in een voorkomend geval daarvan tijdig op de hoogte stellen.

3. Indien een training specifiek voor één opdrachtgever wordt verzorgd, kan gebruiker desgewenst het voor de training gebruikte materiaal (presentatie-, lesmateriaal, enz.) aan (de organisatie van) opdrachtgever aanpassen.

4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door gebruiker voor trainingen gehanteerde tarieven exclusief omzetbelasting. Het door opdrachtgever aan gebruiker verschuldigde bedrag aan deelnamekosten is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient voor aanvang van de training op de op de factuur aangegeven bankrekening van gebruiker te zijn bijgeschreven. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, heeft gebruiker het recht deelname aan de training te weigeren.


Artikel 15- Annulering trainingen

1. Annulering door opdrachtgever van deelname aan een training is uitsluitend rechtsgeldig indien deze schriftelijk geschiedt. Bij schriftelijk annuleren per post is de datum van het poststempel beslissend voor het tijdstip van annulering. Bij annulering langs elektronische weg is het tijdstip van ontvangst van het elektronische bericht van opdrachtgever door gebruiker beslissend voor het tijdstip van annulering.

2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, kan opdrachtgever tot uiterlijk vier weken voor aanvang van een incompany training kosteloos annuleren. In geval van annulering binnen vier tot twee weken voor aanvang van een training is opdrachtgever 50% van de deelnamekosten (inclusief, indien van toepassing, het horeca-arrangement) verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor de aanvang van een training is opdrachtgever de volledige deelnamekosten (inclusief, indien van toepassing, het horeca-arrangement) verschuldigd.

3. Bij verhindering of niet deelnemen aan een training door opdrachtgever of door een door opdrachtgever aangewezen deelnemer zonder tijdige annulering, is opdrachtgever het gehele bedrag aan deelnamekosten aan gebruiker verschuldigd.

4. In geval opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen deelnemer niet in staat is een training bij te wonen, is opdrachtgever bevoegd een vervanger te laten deelnemen. Deze vervanging geldt voor de volledige training.


Artikel 16 – Persoonsgegevens

1. Voor zover door gebruiker voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst en tijdens de uitvoering daarvan persoonsgegevens worden verwerkt, zal gebruiker dat op een behoorlijke en zorgvuldige wijze doen, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en conform het Privacy Statement van gebruiker.

2. Gebruiker treft alle technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, rekening houdende met de stand der techniek en de aard van de verwerking.

3. Opdrachtgever staat er jegens gebruiker voor in, dat hij slechts op rechtmatige wijze persoonsgegevens ter beschikking stelt aan gebruiker.

4. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn verwerkt door of onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever, tenzij de feiten die aan een dergelijke aanspraak ten grondslag liggen aan gebruiker kunnen worden toegerekend.

Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit offertes of opdrachtbevestigingen van gebruiker of overeenkomsten die met haar zijn gesloten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin gebruiker is gevestigd, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanmerkt.


DEEL B: ONLINE PLATFORM


Artikel 18 – Toepasselijkheid

1. In aanvulling op de bepalingen uit Deel A van deze algemene voorwaarden zijn op de dienstverlening van gebruiker via haar online platform de bepalingen, zoals opgenomen in Deel B van deze algemene voorwaarden, van toepassing.

2. Mochten er tussen de bepalingen uit Deel A en Deel B verschillen bestaan, dan gelden met betrekking tot de dienstverlening van gebruiker via haar online platform de bepalingen uit Deel B boven die uit Deel A, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.


Artikel 19 – Platform

1. Gebruiker biedt een online leertrajecten, online trainingen / trainingsprogramma’s aan via het platform https://leden.inzichtinorde.nl. De betreffende trajecten en trainingen / trainingsprogramma’s zijn in beginsel continu beschikbaar en op elk willekeurig moment te volgen, tenzij door gebruiker anders is aangegeven. Delen van het platform kunnen in verband met onderhoud tijdelijk buiten gebruik worden gesteld. Gebruiker streeft ernaar de daarmee gemoeide tijd tot het uiterste minimum te beperken en zal opdrachtgevers en deelnemers daarover voortijdig informeren, tenzij dat redelijkerwijs niet van gebruiker kan worden gevergd.

2. Opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen deelnemer krijgt via unieke inloggegevens persoonlijk toegang tot het platform en de daarop beschikbare content, inclusief eventuele live sessies, voor zover tussen partijen in het kader van de tussen hen gesloten overeenkomst overeengekomen. Deze toegang blijft een jaar geldig vanaf het aangaan van de overeenkomst tussen partijen. Het is opdrachtgever en iedere door opdrachtgever aangewezen deelnemer verboden de verstrekte unieke inloggegevens en de inhoud van het platform met derden te delen. Opdrachtgever en iedere door opdrachtgever aangewezen deelnemer is gehouden gebruiker onverwijld op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van zijn unieke inloggegevens.

3. In die gevallen waarin een onderdeel van de overeenkomst tussen partijen daarin bestaat dat de opdrachtgever en / of een door de opdrachtgever aangewezen deelnemer recht heeft op online coaching calls, geldt dat dit recht ziet op 1 coaching call per week gedurende 8 weken na het aangaan van de overeenkomst (maximaal 8 calls in totaal). Indien gebruiker door ziekte, overmacht of afwezigheid wegens vakantie (tijdelijk) niet in de gelegenheid is aan haar verplichtingen ter zake deze coaching calls te voldoen wordt de periode van 8 weken verlengd met een periode gelijk aan die, waarin gebruiker niet in de gelegenheid was aan haar verplichtingen te voldoen, inclusief het dienovereenkomstig aantal coaching calls.

4. Voor toegang tot het platform en het afnemen van de op het platform beschikbare diensten / programma’s is een correct werkende, up–to-date internetverbinding en correct werkende apparatuur noodzakelijk. Opdrachtgever en iedere door opdrachtgever aangewezen deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het kunnen beschikken over een dergelijke internetverbinding en apparatuur. Gebruiker is niet verantwoordelijk voor of aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet kunnen beschikken over een dergelijke internetverbinding en apparatuur door opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen deelnemer.

5. Het is opdrachtgever en een door opdrachtgever aangewezen deelnemer niet toegestaan het platform te gebruiken voor andere dan persoonlijke en niet commerciële doeleinden en evenmin op een wijze die het functioneren van het platform in gevaar brengt of de op het platform beschikbare content dan wel onderliggende software aantast.


Artikel 20 – Overeenkomsten

1. Een overeenkomst voor het afnemen van een dienst van gebruiker via het platform komt tot stand op het moment dat gebruiker, na ontvangst van een ondertekend inschrijvings- / aanmeldingsformulier van opdrachtgever dan wel na digitale aanmelding via het platform van gebruiker, schriftelijk aan opdrachtgever bevestigt dat de aanmelding / inschrijving van opdrachtgever en de aanwijzing van eventuele (extra) deelnemer(s) door gebruiker is geaccepteerd.


Artikel 21 – Betaling

1. Na acceptatie door gebruiker van de inschrijving / aanmelding van opdrachtgever kan opdrachtgever kiezen voor betaling op basis van een factuur, dan wel voor betaling vooraf via iDEAL, iDEAL QR, bankcontact, of sepa incasso.


Artikel 22 – Annulering

1. Annulering na acceptatie door gebruiker van de inschrijving / aanmelding van opdrachtgever of tussentijdse beëindiging door opdrachtgever is niet mogelijk. Indien opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen deelnemer het overeengekomen trainingsprogramma niet aanvangt of afmaakt, blijft het overeengekomen totaalbedrag verschuldigd.


Artikel 23 – Intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het platform en de daarop aanwezige content berusten bij gebruiker, tenzij expliciet anders is aan aangegeven. Het is opdrachtgevers en deelnemers niet toegestaan enig onderdeel van de content van het platform te kopiëren, te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in welke vorm of op welke manier dan ook, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker. Dit verbod geldt niet ten aanzien van nieuwsberichten en inhoudelijke informatie, die via sociale media kan worden gedeeld op het platform.