Privacyverklaring

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacy statement willen wij je hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Inzicht in orde en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Inzicht in orde op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Inzicht in orde adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Inzicht in orde

Inzicht in orde is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Inzicht in orde.

Inzicht in orde is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52209555. Inzicht in orde is gevestigd en kantoorhoudend in Hooglanderveen, Dombosch 18, 3829 DL te Hooglanderveen, en bereikbaar via het e-mailadres info@inzichtinorde.nl

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Inzicht in orde kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

 • Direct van jou: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door je te abonneren op onze nieuwsbrief.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Inzicht in orde kan persoonsgegevens over jouw verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Inzicht in orde, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Inzicht in orde verstrekt. Inzicht in orde kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountgegevens – zoals door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, naam van je bedrijf en inloggegevens.
 • Betalings- en factuurgegevens – indien je een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling je bankgegevens nodig.

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Inzicht in orde gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van het optimaliseren van de efficiëntie binnen het bedrijf, het slimmer omgaan met de marketingactiviteiten en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiele) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
 • Inzicht in orde verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals 
  gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • verzenden van een nieuwsbrief;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Inzicht in orde kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Inzicht in orde neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Inzicht in orde) tussen zit.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Inzicht in orde kan je persoonsgegevens delen met aan Inzicht in orde gelieerde ondernemingen, die samen met ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren.

Inzicht in orde kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op Inzicht in orde rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Inzicht in orde heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?

Inzicht in orde gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Social media

Op onze website kun je informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Inzicht in orde bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 2 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht zoals bijvoorbeeld de belastingdienst (7 jaar):

–          voor- en achternaam: tot 2 jaar na beëindigen klantrelatie

–          telefoonnummer: tot 2 jaar na beëindigen klantrelatie

–          e-mailadres: tot 2 jaar na beëindigen klantrelatie

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Inzicht in orde en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@inzichtinorde.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Inzicht in orde wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Inzicht in orde neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht je toch de indruk hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van jouw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Inzicht in orde via info@inzichtinorde.nl.

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Inzicht in orde omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via info@inzichtinorde.nl.